BBTV Founder & CEO Sharzad Rafati

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN NHANH CỦA BBTV

Ấn bản của Điều khoản và Điều kiện này đã được dịch từ nguyên bản tiếng Anh. Trong trường hợp có bất cứ sự mâu thuẫn nào giữa bản dịch và bản tiếng Anh thì bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên sử dụng.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN NHANH NÀY CỦA BBTV (“CÁC ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN NHANH“) CHỈ ÁP DỤNG CHO BẠN (“BẠN“) NẾU BẠN LÀ MỘT BÊN CỦA THỎA THUẬN NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG (“CPA“) VỚI BROADBANDTV CORP. (“BBTV“).

KHI CHẤP NHẬN CHƯƠNG TRÌNH THANH TOÁN NHANH CỦA BBTV THÔNG QUA TÀI KHOẢN VISO CỦA BẠN HAY THÔNG QUA NGƯỜI ĐẠI DIỆN TÀI KHOẢN BBTV CỦA BẠN, BẠN ĐỒNG Ý HIỆU ĐÍNH CPA CỦA MÌNH, VÀ CPA CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC HIỆU ĐÍNH, CĂN CỨ THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN NHANH NÀY (“HIỆU ĐÍNH THANH TOÁN NHANH“). 

1. Định nghĩa. Ngoại trừ được nêu cụ thể trong đây, tất cả những chữ viết hoa được dùng trong Các Điều Khoản Thanh Toán Nhanh này là theo như được định nghĩa trong CPA (nếu có). Ngoài các điều khoản được định nghĩa ở chỗ khác trong Các Điều Khoản Thanh Toán Nhanh này, các thuật ngữ dưới đây được định nghĩa như sau:

Số Tiền Thanh Toán Sớm” có nghĩa là với một Tháng Thu Nhập, một số tiền bằng với số tiền mà Doanh Thu Thu Nhập Thanh Toán Nhanh sẽ có cho Tháng Thu Nhập như vậy dựa trên Ước Tính cho Tháng Thu Nhập như vậy trừ Lệ Phí Thanh Toán Sớm.

Lệ Phí Thanh Toán Sớm” có nghĩa, đối với một Tháng Thu Nhập, và xét đến việc trả tiền sớm Doanh Thu Thu Nhập Thanh Toán Sớm của Bạn theo Các Điều Khoản Trả Tiền Nhanh này, sẽ là hai phần trăm (2%) của số tiền mà Doanh Thu Thu Nhập Thanh Toán Nhanh sẽ có cho Tháng Thu Nhập dựa trên Ước Tính cho Tháng Thu Nhập như vậy.

Tháng Thu Nhập” có nghĩa một tháng mà Bạn đủ điều kiện để được trả tiền Doanh Thu Thu Nhập Thanh Toán Nhanh theo CPA.

Ước Tính” có nghĩa, với một Tháng Thu Nhập, ước tính do Google cung cấp cho BBTV vào lúc bắt đầu của Tháng Thu Nhập như vậy, con số của Doanh Thu Thu Nhập Thanh Toán Nhanh sẽ có cho Tháng Thu Nhập đó. 

Doanh Thu Thu Nhập Thanh Toán Nhanh” có nghĩa, với một Tháng Thu Nhập, tổng doanh thu từ các quảng cáo Google Ads và Đăng Ký Google (Google Subscriptions) kiếm được và nhận được bởi BBTV từ Nội Dung của Bạn trong Tháng Thu Nhập như vậy.

2. Thanh Toán Sớm. BBTV sẽ trả cho Bạn, vào ngày hay trước ngày 15 của mỗi Tháng Thu Nhập, một số tiền bằng với số tiền Thanh Toán Sớm cho Tháng Thu Nhập như vậy (sự trả tiền như vậy được đề cập như là “Thanh Toán Sớm“; với điều kiện trong trường hợp của việc Thanh Toán Sớm đầu tiên theo Hiệu Đính Thanh Toán Nhanh này, ngày trả tiền sẽ là vào ngày hay trước của ngày 15của Tháng Thu Nhập và vào ngày làm việc hành chính thứ ba sau ngày mà BBTV nhận được sự chấp thuận của Bạn cho Các Điều Khoản Thanh Toán Nhanh này.  

3. Lệ Phí Thanh Toán Sớm. BBTV có quyền giữ lại Lệ Phí Thanh Toán Sớm từ bất cứ số tiền nào khác được trả cho Bạn theo CPA, kể cả Doanh Thu của bạn, như là lệ phí thanh toán sớm.

4. Hình thức Thanh toán.  Mỗi Số Tiền Thanh Toán Nhanh sẽ được trả cho bạn theo cùng hình thức trả tiền mà BBTV hiện đang trả cho Doanh Thu của Bạn theo CPA. 

5. Tính Toán Doanh Thu của Bạn.  Với điều kiện BBTV đã trả Số Tiền Thanh Toán Sớm cho Tháng Thu Nhập theo Các Điều Khoản Thanh Toán Nhanh này, nhằm mục đích tính toán Doanh Thu của bạn theo CPA cho Tháng Thu Nhập như vậy, một số tiền bằng với Số Tiền Thanh Toán Sớm sẽ được khấu trừ. Trong trường hợp sự khấu trừ như vậy đưa đến việc bị hụt tiền thì BBTV sẽ thu hồi khoản thiếu hụt đó từ tất cả các khoản thu nhập khác mà đúng ra BBTV phải trả cho bạn căn cứ theo CPA trong Tháng Thu Nhập và, nếu cần, trong tất cả những tháng tiếp theo sau Tháng Thu Nhập, cho đến khi BBTV đã lấy lại đủ số tiền còn thiếu. 

6. Chấm Dứt. Cả Bạn lẫn BBTV có quyền chấm dứt Hiệu Đính Thanh Toán Nhanh này bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do gì, khi đã viết thư thông báo cho phía kia biết, với điều kiện trong mỗi trường hợp, Đoạn 5 của điều này, và các định nghĩa của tất cả các thuật ngữ được định nghĩa chứa đựng trong này, vẫn còn hiệu lực trước khi có sự chấm dứt như vậy. 

7. Hậu Quả của Việc Chấm Dứt.  Ngay khi chấm dứt Hiệu Đính Thanh Toán Nhanh này: (i) BBTV sẽ trả cho Bạn Doanh Thu của Bạn căn cứ theo các điều khoản và điều kiện như được quy định theo CPA; và (ii) có thể mất tối thiểu bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày chấm dứt như vậy, trước khi nhận bất cứ Doanh Thu nào của Bạn theo CPA.

8. TỪ CHỐI VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ. HIỆU ĐÍNH THANH TOÁN NHANH NÀY VÀ VIỆC THANH TOÁN SỚM KHÔNG NÊN ĐƯỢC XEM NHƯ LÀ MỘT DỊCH VỤ TÀI CHÁNH THEO BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO, VÀ BẠN VĨNH VIỄN GIAO ƯỚC VÀ ĐỒNG Ý NƠI ĐÂY RẰNG BẠN, ĐẠI LÝ VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA BẠN SẼ KHÔNG MANG RA TÒA, ĐÒI HỎI HAY KHIẾU KIỆN THEO BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO, (CHO DÙ THEO HÌNH THỨC BỒI THẨM, KHIẾU KIỆN TẬP THỂ HAY KHÁC HƠN) LIÊN QUAN ĐẾN HAY XÁC NHẬN BẤT CỨ SỰ KIỆN TỤNG NÀO DỰA TRÊN LÝ DO HAY CHO RẰNG BẤT CỨ SỐ TIỀN THANH TOÁN SỚM NÀO KHIẾN BỊ NỢ THEO BẤT CỨ LOẠI NÀO HAY BẤT CỨ SỰ THANH TOÁN SỚM NÀO, HAY SỰ HIỆU ĐÍNH THANH TOÁN NHANH NÀY, LÀ MỘT DỊCH VỤ TÀI CHÁNH THEO BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO.  

9. Điều khoản khác.

(a) Tư vấn Pháp lý Độc lập. BẠN tuyên bố và bảo đảm rằng BẠN đã có cơ hội để xem lại CÁC ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN NHANH NÀY trước khi ĐỒNG Ý VỚI CHƯƠNG TRÌNH THANH TOÁN NHANH CỦA BBTV và BẠN đã có nhờ tư vấn pháp lý, TÀI CHÁNH, hay BẤT CỨ cố vấn chuyên môn nào khác hay BẠN đã chủ động không xin tư vấn pháp lý hay lời khuyên chuyên môn và không bị xúi giục hay bị tạo áp lực từ phía BBTV.

(b) Các thông báo.  Tất cả các thông báo và hình thức liên lạc khác theo Hiệu Đính Thanh Toán Nhanh này sẽ được viết và gửi đi: (i) nếu cho BBTV, bằng email đến support@bbtv.com hay bất cứ địa chỉ nào khác sau đó được gửi đến cho Bạn; và (ii) nếu cho Bạn, đến địa chỉ email mà Bạn đã cung cấp theo CPA.

(c) CPA có đầy đủ hiệu lực và tác dụng. Ngoại trừ được Hiệu Đính và sửa đổi một cách cụ thể bởi Các Điều Khoản Thanh Toán Nhanh này, CPA sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực và tác dụng, không sửa đổi, và tất cả các điều khoản và điều khoản không Hiệu Đính và sửa đổi của nó vẫn được áp dụng cho Các Điều Khoản Thanh Toán Nhanh này với cùng hiệu lực như thể Các Điều Khoản Thanh Toán Nhanh này đã được kết hợp vào trong đó một cách trực tiếp. 

(d) Toàn Bộ Thỏa Thuận. Hiệu Đính Thanh Toán Nhanh này, đã được Bạn chấp thuận, cấu thành toàn bộ hợp đồng giữa BBTV và Bạn về vấn đề chương trình Thanh Toán Nhanh của BBTV.